Algemene voorwaarden

 

 

Algemene voorwaarden YES Select BV

Adres zetel: Ninovesteenweg 198, 9320 Aalst

E-mailadres: yenthel@yesselect.be

KBO-nummer: 0703.920.288

Artikel 1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst inzake werving & selectie tussen YES Select en de Klant.

1.2 Deze algemene voorwaarden zullen voorrang hebben op alle andere algemene voorwaarden. De klant wordt geacht deze voorwaarden te kennen en onherroepelijk te aanvaarden door het ondertekenen van de offerte of overeenkomst, en verzaakt daarmee uitdrukkelijk en volledig aan de toepasselijkheid van zijn eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden

1.3 De overeenkomst komt tot stand en de algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de Klant, zodra YES Select een Kandidaat heeft voorgesteld aan de Klant. Een Kandidaat wordt geacht te zijn voorgesteld zodra YES Select diens gegevens heeft doorgegeven aan de Klant, en dit ongeacht de wijze van verzending. In geval van discussie hieromtrent zal YES Select aantonen dat zij de gegevens heeft verzonden. De Klant erkent van zodra een schriftelijk bewijs wordt geleverd dat de overeenkomst tot stand werd gebracht en de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde consulteerbaar op de website https://yesselect.be/

1.5 Indien enig beding, deel uitmakend van deze voorwaarden en/of de overeenkomst, nietig zou zijn, blijven de voorwaarden en de overeenkomst voor het overige in stand. Het betrokken beding zal in overleg worden vervangen door een beding dat de bedoeling van het oorspronkelijke beding zoveel als mogelijk benadert.

Artikel 2. INSPANNINGSVERBINTENIS EN TERMIJNEN

2.1. YES Select zal de nodige inspanningen leveren om elke voorgestelde Kandidaat te onderwerpen aan een grondige screening volgens de normen en middelen, die algemeen gangbaar zijn in de sector.

Dit ontslaat de Klant evenwel niet van zijn onderzoekplicht en zijn plicht om, voor het aangaan van een overeenkomst met de Kandidaat, zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de Kandidaat.

2.2. De Klant is er in ieder geval van op de hoogte dat de verbintenis met YES Select een inspanningsverbintenis is, en geenszins kan aanzien worden als een resultaats-verbintenis.

YES Select kan bijgevolg niet gehouden zijn tot het bereiken van een vooraf vastgelegd resultaat. Yes Select zal evenwel, in samenspraak met de Klant, al hetgeen in haar mogelijkheden ligt benutten om tot het beoogde resultaat te komen.

2.3. De klant is er zich van bewust dat de vooropgestelde termijnen steeds benaderend zijn. Deze termijnen verbinden YES Select niet. YES Select zal echter wel steeds haar uiterste best doen om de overeengekomen termijnen na te komen.

Laattijdige uitvoering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, noch verleent dit de klant het recht om de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

Wijzigingen in de opdracht hebben automatisch tot gevolg dat de oorspronkelijk vooropgestelde termijn niet meer kan worden nageleefd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Indien de klant weigert informatie te verstrekken aan YES Select, heeft dit tot gevolg dat de oorspronkelijk vooropgestelde niet nageleefd kan worden.

Artikel 3. VERBINTENISSEN KLANT: INFORMATIE-VERSTREKKING EN ZORGVULDIGHEID

3.1. De Klant verbindt er zich toe om bij aanvang en tijdens de duur van de opdracht alle informatie te verstrekken die van belang kan zijn voor de bemiddelingsopdracht van YES Select, waaronder (maar niet exclusief) een correcte en volledige beschrijving van de openstaande functie en de gewenste competenties.

3.2. Tevens is de Klant ertoe gehouden om op correcte en zorgvuldige manier om te gaan met de Kandidaat die door YES Select werd voorgedragen, en met de bij deze voordracht verstrekte informatie.

Concreet houdt dit in dat de Klant geen handelingen zal stellen die een inbreuk betekenen op de privacy van de Kandidaat, die discriminerend zijn of om andere redenen onwettig zijn, maar ook dat de Klant hierover aan YES Select binnen een redelijke termijn feedback zal geven nadat een eerste kennismakingsgesprek heeft plaats-gevonden.

Artikel 4. DEONTOLOGIE

4.1. Als erkend kantoor werving en selectie handelt YES Select in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van toepassing op de wervings- en selectiekantoren, met de algemene verordening gegevensbescherming en de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot verwerking van de persoonsgegevens zoals nader omschreven in artikel 15.

4.2. Elke voorstelling van een Kandidaat is strikt vertrouwelijk en het is de Klant verboden om op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen.

Een inbreuk op dit artikel zal een inbreuk uitmaken op de algemene verordening gegevensbescherming en de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot verwerking van de persoonsgegevens. Deze inbreuken kunnen aanleiding geven tot het betalen van schadevergoeding aan de Kandidaat en boetes opgelegd door de gegevensbeschermingsautoriteit.

4.3. Een inbreuk op dit artikel dat resulteert in de tewerkstelling van een Kandidaat door een derde ten gevolge van het doorgeven van persoonsgegevens van kandidaten, zonder toestemming van YES Select zal tevens aanleiding geven tot een schadevergoeding zoals omschreven in art. 13.2. Onder een derde wordt mede, maar niet-exclusief, verstaan een zustermaatschappij, dochtermaatschappij, of enig ander bedrijf waarmee de Klant verbonden is.

Artikel 5. PRIJZEN

5.1. Alle prijzen vermeld in de offerte van YES Select zijn vrijblijvend. Aan de aanbieding kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de Kandidaat waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft, ondertussen niet meer beschikbaar zou zijn. De offerte blijft maximaal één maand geldig, na deze maand zal YES Select nagaan of het vooropgestelde aanbod gewijzigd wordt.

5.2. Van zodra de Klant intekent op de samenwerkings-overeenkomst zal de prijs bepaald zijn gedurende de in de overeenkomst bepaalde periode. Beide partijen hebben echter de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen met inachtname van een opzeggingstermijn van 1 maand die aan de andere partij wordt meegedeeld 1 maand voor het einde van het de verjaardag van de overeenkomst.

5.3. Vanaf het akkoord met de offerte, verklaart de klant zich akkoord met de opgegeven prijzen evenals met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden die worden bijgevoegd als bijlage bij de offerte.

Artikel 6. SELECTIE-FEE: BEGROTING

6.1. Voor het gericht zoeken naar profielen, zal YES Select een voorschotfactuur opmaken voor de opstartkosten van het dossier. Deze opstartkosten omvatten onder andere, maar niet-limitatief, het uitschrijven van de vacatures in Yellow yard, posten van de vacatures op verschillende job boards, het gericht zoeken op vacature door een team van ervaren recruiters, het verwerken van de instroom…

Pas wanneer er resultaat is en de kandidaat een contract tekent met de Klant, factureert YES Select de andere delen van de selectiefee.

De selectie-fee van YES Select wordt bepaald op basis van de moeilijkheidsgraad van het profiel waarvoor zij een Kandidaat dient te zoeken.

Een Kandidaat wordt geacht te zijn tewerkgesteld bij de Klant van zodra de overeenkomst tussen hem en de Klant is ondertekend, dit ongeacht of het gaat om tewerkstelling in dienstverband van bepaalde of onbepaalde duur of als zelfstandige of enig ander contract.

Er is sprake van tewerkstelling van zodra de Kandidaat tewerkgesteld wordt in de onderneming, ongeacht of dit voor de vooropgestelde of enige andere functie is binnen de organisatie van de Klant.

YES Select is niet gebonden aan een opschortende of ontbindende voorwaarde die zou opgenomen zijn in de arbeids- of samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Kandidaat.

6.2. Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen wordt de selectie-fee van een Kandidaat door Yes Select bepaald in de samenwerkingsovereenkomst en/of offerte. De selectie-fee wordt verdeeld in verschillende delen, afhankelijk van het profiel van de betrokken Kandidaat.

Bij een gerichte search op vacature:

 • Deel 1: Voorschot factuur met een opstartkost ten belope van 2.000,00 EUR;
 • Deel 2: bij ondertekening van de arbeids-overeenkomst/zelfstandige overeenkomst
 • Deel 3: start van de tewerkstelling;
 • Deel 4: Na de eerste maand van tewerkstelling;
 • Deel 5: na de tweede maand van tewerkstelling;
 • Deel 6: na de derde maand van tewerkstelling.

Bij een spontane voorstelling van een kandidaat, waaruit een arbeidsovereenkomst ontstaat:

 • Deel 1: bij ondertekening van de arbeids-overeenkomst/zelfstandige overeenkomst
 • Deel 2: start van de tewerkstelling
 • Deel 3: na de eerste maand van tewerkstelling
 • Deel 4: na de tweede maand van tewerkstelling
 • Deel 5: na de derde maand van tewerkstelling.

Partijen kunnen in onderling overleg afwijken van bovenstaande deelbetalingen door andere delen overeen te komen.

6.3. De Klant verbindt zich ertoe om YES Select per e-mail in te lichten over de tewerkstelling, dit binnen de 5 werkdagen na de ondertekening van de overeenkomst tussen hem en de Kandidaat.

6.4. Teneinde YES Select toe te laten een correcte factuur op te maken, zal de Klant eveneens binnen de 5 werkdagen na de ondertekening van de overeenkomst tussen hem en de Kandidaat, alle noodzakelijke informatie bezorgen aan YES Select, waaronder, maar niet uitsluitend, een correct PO-nummer (nummer bestelbon – purchase order).

Het niet bezorgen van een correct PO-nummer ontslaat de Klant niet van zijn verplichting om het volledig gefactureerde bedrag te betalen binnen de contractueel vastgelegde betalingstermijn.

Indien een herfacturatie noodzakelijk is wegens het niet tijdig doorgeven van de noodzakelijke facturatie-gegevens, waaronder een correct PO-nummer, behoudt YES Select zich het recht voor om extra administratieve kosten aan te rekenen aan de Klant.

Artikel 7. BETALINGEN

7.1. De prijzen van YES Select zijn exclusief 21 % BTW.

7.2. De facturen van YES Select zijn betaalbaar 15 dagen na factuurdatum, netto en zonder disconto, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Bij betaling anders dan door overschrijving of domiciliëring, worden de kosten die met de inning gepaard zouden gaan ten laste gelegd van de Klant.

7.3. Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder aanmaning, een verwijlinterest op van 12% per jaar op het factuurbedrag incl. BTW, zelfs indien een termijn van respijt wordt toegekend.

In hetzelfde geval is eveneens een forfaitaire schadevergoeding van 12% van de factuur ter dekking van de buitengerechtelijke inningskost verschuldigd, met een minimum van 250,00 EUR, onverminderd de kosten van gebeurlijke inning of eventuele gerechtskosten die aan YES Select toekomen.

Indien er verschillende openstaande facturen zijn, zal de forfaitaire schadevergoeding op elk van de facturen verschuldigd zijn.

Laattijdige betaling van één factuur zal tot gevolg hebben dat niet alleen alle diensten van YES Select worden opgeschort, maar ook alle openstaande facturen worden onmiddellijk en voor het geheel opeisbaar.

7.4. Elke schriftelijke toegekende betalingsmodaliteit vervalt van rechtswege van zodra YES Select moet overgaan tot gerechtelijke invordering van de openstaande facturen.

Bij schriftelijke ingebrekestelling, in geval van dagvaardingen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of andere tekenen van dubieuze solvabiliteit van de Klant, komen de door YES Select toegekende betalings-modaliteiten van rechtswege te vervallen. In zulke gevallen worden alle openstaande, alsook alle nog niet-vervallen facturen van rechtswege opeisbaar.

7.5. Ingeval van niet-betaling van de vervallen facturen zal YES Select gerechtigd zijn om de uitvoering van de overeenkomst eenzijdig te schorsen tot de dag waarop de vervallen facturen vereffend zijn. Alle mogelijke vorderingen tot schadevergoeding van derden ten gevolge van eventuele hieruit volgende aansprakelijkheid, zowel contractueel als extra contractueel, zullen integraal ten laste zijn van de Klant.

In de voorgaande gevallen zal de Klant aan YES Select de kosten voor de reeds geleverde diensten betalen, zoals bepaald in de overeenkomst en zal zij YES Select vergoeden voor alle kosten en schade die zij heeft geleden ten gevolge van de schorsing of de voortijdige verbreking van de overeenkomst tussen partijen.

Artikel 8. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

8.1. De Klant die eenzijdig en voortijdig de overeenkomst verbreekt dient aan YES Select een forfaitaire schadevergoeding te betalen gelijk aan de som van de facturen die YES Select zou opgemaakt hebben voor de resterende duur van de overeenkomst.

8.2. Dit geldt evenzeer in geval van nietigheid van de overeenkomst tussen partijen, ten gevolge van de niet-naleving door de Klant van de hem opgelegde wettelijke verplichtingen of ten gevolge van foutieve of onvolledige inlichtingen door de Klant verstrekt bij het sluiten van de desbetreffende overeenkomst.

YES Select behoudt zich het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen op voorwaarde dat zij de omvang van de schade kan bewijzen. Dit is niet meer mogelijk wanneer de Klant op voldoende wijze kan aantonen dat YES Select manifest nalatig is geweest bij de uitoefening van haar opdracht, doch dit dient te gebeuren binnen de 8 dagen vanaf het opvragen van de hier bedoelde vergoeding door YES Select.

Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1. De Klant dient zelfstandig een oordeel te vormen omtrent de geschiktheid van de Kandidaat. Indien de Klant beslist om een arbeidsovereenkomst met de Kandidaat af te sluiten, is dit steeds op zijn eigen verantwoordelijkheid. YES Select zal voorafgaandelijk en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, doch dit ontslaat de Klant geenszins van zijn eigen onderzoeksplicht.

YES Select is niet aansprakelijk indien blijkt dat de Kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, tenzij blijkt dat er een zware fout of fraude bestaat in hoofde van YES Select. De aansprakelijkheid van YES Select, zowel contractueel als buitencontractueel, is in elk geval beperkt tot maximaal het bedrag van door de Klant tijdig betaalde factuur.

9.2. YES Select is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht. YES Select draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de handelingen of fouten van derden/kandidaten. YES Select is slechts verantwoordelijk voor eigen fouten.

De Klant vrijwaart YES Select tegen schade en aansprakelijkheid jegens derden.

9.3. YES Select is slechts aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door haar eigen handelen of dat van haar aangestelden dat resulteert uit een zware fout of miskenning van een essentiële verplichting van de overeenkomst. YES Select kan in geen geval aansprakelijk zijn voor eventuele indirecte schade of voor lichte fouten begaan door haarzelf of haar aangestelden.

9.4. Schade als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet-tijdig ontvangen informatie van de Klant, valt steeds onder de eigen verantwoordelijkheid van de Klant.

9.5. Schade als gevolg van een handeling YES Select op verzoek of met goedkeuring van de Klant valt steeds volledig onder de aansprakelijkheid van de Klant.

9.6. De schade waarvoor YES Select aansprakelijk zou kunnen zijn, kan nooit hoger zijn dan de waarde van de overeenkomst.

9.7. YES Select heeft een beroepsaansprakelijkheids-verzekering afgesloten ten einde haar beroeps-aansprakelijkheid correct af te dekken.

Artikel 10. OVERMACHT

10.1. YES Select is niet aansprakelijk, indien en voor zover ze haar verbintenissen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht.

10.2. Overmacht is elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichtingen van YES Select en die haar dwingt haar diensten tijdelijk of definitief stop te zetten.

Hieronder kan worden verstaan, niet-limitatief, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, werkstakingen, overheids-maatregelen, ziekte van personeel, epidemieën, pandemieën… gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3. In geval van een overmachtssituatie waardoor YES Select niet meer aan haar contractuele verplichtingen ten aanzien van de Klant kan voldoen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat YES Select alsnog in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen, zonder dat YES Select hierdoor in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat YES Select tot enige schadevergoeding gehouden kan worden.

10.4. Indien YES Select gedurende meer dan één maand de overeenkomst niet kan uitvoeren, zullen partijen met elkaar overleggen aangaande de toekomstige uitvoering van de overeenkomst. Indien niet tot een vergelijk kan worden gekomen zal elk van de partijen de mogelijkheid hebben de overeenkomst te beëindigen, zonder inachtname van een opzeggingstermijn of -vergoeding.

De beëindiging zal aan de andere partij ter kennis gebracht worden met een aangetekende brief. Teneinde zich geldig op de beëindiging wegens overmacht te kunnen beroepen, dient de aangetekende brief verzonden te worden binnen de twee werkdagen nadat er zekerheid bestaat omtrent het bestaan van de overmacht.

10.5. Alle reeds door YES Select geleverde prestaties en gemaakte kosten tot aan de stopzetting van de overeenkomst wegens overmacht zullen opeisbaar zijn door YES Select.

Artikel 11. VERBOD OP AFWERVING

11.1. YES Select zal zich ervan onthouden om, gedurende een periode van 12 maanden na het einde van de overeenkomst van de Klant, actief werknemers/medewerkers van de Klant te benaderen met de intentie om als tussenpersoon op te treden tussen deze werknemer of medewerker en een andere werkgever.

11.2. Indien de werknemer of zelfstandige medewerker van de Klant zelf echter het initiatief neemt door duidelijk schriftelijk kenbaar te maken een functie elders te willen aanvaarden, kan YES Select wel optreden en zal er geen sprake zijn van de uitgesloten afwerving in de zin van artikel 11.1.

Artikel 12. NIET-CONCURRENTIEBEDING

12.1. Indien de Klant een door YES Select aangedragen Kandidaat afwijst of de Kandidaat een aanbod van de Klant afwijst en er binnen de 15 maanden van de eerste voorstellingen van de Kandidaat door Yes Select aan de Klant alsnog een arbeidsovereenkomst of enige andere overeenkomst tussen beiden tot stand komt, is de betreffende Klant alsnog gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee.

12.2. Het is de klant in elk geval verboden om op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen.

Indien de Klant dit verbod overtreedt, is hij gehouden tot betaling van een schadevergoeding gelijk aan 6 maanden loon of winst berekend op het bruto jaarsalaris van de Kandidaat. Deze bepaling is eveneens van toepassing op alle kandidaten die worden voorgedragen door YES select.

12.3. Onder de Klant wordt begrepen de klant als natuurlijk persoon of rechtspersoon en elke andere vennootschap waarmee een directe of indirecte band kan worden aangetoond. Bijvoorbeeld, maar niet beperkend, alle vennootschappen waarin de Klant een belang heeft, alle vennootschappen waarin de Klant/natuurlijk persoon dan wel de bestuurder van de Klant een bestuurdersfunctie, dan wel enige andere contractuele band kan worden aangetoond.

Onder de derde wordt begrepen een zustermaatschappij, dochtermaatschappij, of enig ander bedrijf waarmee de Klant verbonden is, maar is daartoe niet beperkt.

Artikel 13. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

13.1. Beide partijen aanvaarden dat zij in de uitvoering van de overeenkomst die zij met elkaar sluiten toegang hebben en/of kunnen hebben tot inlichtingen en documenten van elkaar, inzonderheid inlichtingen over de bedrijvigheid, het cliënteel, de diensten, de diensten van derden, ongeacht of deze werden voorbereid, opgesteld of ontwikkeld door de partijen, door een ander personeelslid of door een derde, en die niet algemeen bekend zijn, of worden (hierna de “Vertrouwelijke Informatie”).

13.2. Tijdens de duur van de overeenkomst verbinden de partijen er zich toe om de Vertrouwelijke Informatie uitsluitend te gebruiken om de opdracht naar behoren te vervullen. Behoudens voorafgaandelijke overeenkomst zullen de partijen geen Vertrouwelijke Informatie bekend maken.

13.3. Na de beëindiging van de overeenkomst zullen de partijen geen Vertrouwelijke Informatie meedelen aan derden of zelf gebruik maken van deze vertrouwelijke Informatie. Deze verbintenis wordt aangegaan voor een bepaalde duur van één (1) jaar, ingaand op de datum van beëindiging.

13.4. De Vertrouwelijke Informatie die hetzij van YES Select, hetzij van de Klant in uitvoering van deze overeenkomst worden overgemaakt of toevertrouwd, blijven eigendom van de respectievelijke partijen. Beide partijen verbinden zich ertoe de Vertrouwelijke Informatie als een goede huisvader te gebruiken. De partijen verbinden er zich toe om bij de beëindiging van huidige overeenkomst onmiddellijk alle Vertrouwelijke Informatie, ongeacht of het originele stukken dan wel kopies betreft, te overhandigen aan YES Select dan wel de Klant. Beide partijen dwingen de verplichtingen opgenomen in dit artikel ook af van hun aangestelden en eventuele andere met deze partijen verbonden derden die van de Vertrouwelijke Informatie kennis kunnen nemen.

13.5. De partijen erkennen dat de bepalingen van dit artikel redelijk en noodzakelijk zijn teneinde hun legitieme belangen te beschermen, en dat elke schending van deze bepalingen zal resulteren in een forfaitaire schadevergoeding van 10.000,00 EUR, onverminderd het recht van de partijen om hun werkelijke schade aan te tonen.

Artikel 14. GARANTIEBEPALING

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen hanteert YES Select het principe van deelbetalingen over een periode van 3 tot 6 maanden. Indien de arbeidsovereenkomst dan wel zelfstandige samenwerkingsovereenkomst of enige andere overeenkomst binnen deze termijn van 6 maanden stop wordt gezet, zal de Klant slechts dienen te betalen voor de reeds gepresteerde maanden.

De Klant is zelf verantwoordelijk om YES Select tijdig op de hoogte te brengen indien de overeenkomst met de kandidaat beëindigd wordt en dit vóór de nieuwe facturatieperiode. Een gefactureerd bedrag wordt niet gecrediteerd.

Artikel 15. GDPR

15.1. Op grond van de overeenkomst is het mogelijk dat persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden zoals vermeld in deze overeenkomst. De persoons-gegevens zullen alleen verwerkt worden indien dit voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst (doeleinden zijn onder meer het beleveren van de klant, de klant informeren over nieuwe producten die nauw verband zijn met het product dat voorwerp uitmaakt van deze overeenkomst).

15.2. Ten aanzien van de Kandidaat zal steeds de toestemming gevraagd worden om gebruik te mogen maken van de persoonsgegevens zoals opgenomen in een CV, motivatiebrief of resultaten van proeven of assessments (deze opsomming is niet limitatief en heeft betrekking op alle documenten van de Kandidaat waarin diens persoonsgegevens voorkomen) en deze door te geven aan derden voor selectie-doeleinden. Deze toestemming zal voorafgaandelijk worden gevraagd in een afzonderlijk document gemaild naar de kandidaat.

Artikel 16. VERZAKING

Het niet onmiddellijk toepassen door YES Select van een of meerder clausules, ongeacht of dit éénmalig dan wel meermaals voorkomt, kan geenszins worden geïnterpreteerd als een afstand dan wel een verzaking aan haar rechten voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.

Artikel 17. BETWISTINGEN, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

17.1. De Klant moeten zijn klachten met betrekking tot de geleverde diensten en/of facturen per aangetekend schrijven, met aanduiding van de redenen van protest, kenbaar maken aan YES Select binnen respectievelijk 8 dagen na vaststelling van deze klacht of de factuurdatum.

17.2. Klachten kunnen geen aanleiding geven tot opschorting van de betaling of niet-betaling van de facturen van YES Select door de Klant.

De klachten moeten duidelijk omschreven zijn, zodat YES Select de nodige stappen kan ondernemen om klachten te verhelpen voor zover deze gegrond zijn.

17.3. Bij gebrek aan klachten wordt de Klant geacht de geleverde diensten en overgemaakte facturen te aanvaarden.

17.4. De overeenkomst tussen Klant en YES Select, de interpretatie en de uitvoering ervan, wordt uitsluitend beheerst door Belgisch Recht.

17.5. In geval van geschil en/of wanbetaling zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement waar de zetel van Yes Select gevestigd is bevoegd.

***

Versie juni 2023